Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

 

Informace o obci dle zákona č.106/1999 a vyhlášky č.442/2006

 (1) Název

 

Obec Tichonice

(2) Důvod a způsob založení

Obec Tichonice (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 367/1990 Sb. v platném znění. Podle současného platného právního předpisu – zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů je obec základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písmeno c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.  Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).

 (3) Organizační struktura

 viz organizační struktura

 (3a) Seznam podřízených povinných subjektů

 viz epusa

 (3b)Zřizované organizace

  –  žádné –

 (4) Kontaktní spojení

 viz kontakty

 (4.1) Kontaktní poštovní adresa

Obec Tichonice
Tichonice 30
257 63 Trhový Štěpánov

 (4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Tichonice 30
257 63 Trhový Štěpánov

 (4.3) Úřední hodiny

 pátek: 18:00 – 19:00

 (4.4) Telefon

 +420 317 851 445,

 (4.5) Čísla faxu

  – žádné –

 (4.6) Adresa internetové stránky

 http://www.tichonice.cz/ (oficiální stránky obce)

 (4.7) Adresa e-podatelny

 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 (4.8) Další elektronické adresy

 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 (5) Případné platby lze poukázat

 účet: 320080329/0800

 (6) IČ

 232831

 (7) DIČ

 CZ-00232831

 (8) Dokumenty

 viz úřední deska

 (8.1) Seznamy hlavních dokumentů

 k nahlédnutí zde.

 (8.2) Rozpočet

 viz rozpočet

 (9) Žádosti o informace

Informace se poskytují na základě žádosti nebo zveřejněním. Obec Tichonice zveřejňuje informace následujícími způsoby:

 • na úřední desce – u prodejny smíšeného zboží
 • na oficiálních webových stránkách obce na adrese: www.tichonice.cz
 • informace lze dále získat v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách

Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace níže uvedenými způsoby: viz kontakty
Obce jsou povinny poskytnout všechny informace, vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon:

 • Utajované skutečnosti podle zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění.
 • Obchodní tajemství dle obchodního zákoníku (§ 17 zák. 513/1991 Sb.).
 • Skutečnosti, týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů, získaných na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním, zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení.
 • Skutečností, na které se vztahuje omezení práva na informace dle § 11 a 12 zák. 106/1999 Sb. zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění.

(10) Příjem žádostí a dalších podání

Žádost o informaci ve smyslu tohoto zákona lze podat ústně nebo písemně: viz kontakty

 • Na ústní žádost poskytne obecní úřad v jednoduchých záležitostech ústní informaci. Ústně podaná žádost však nemůže být podkladem pro vydání rozhodnutí ve správním řízení. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo ji žadatel nepovažuje za dostačující, je třeba podat žádost písemně. Na písemnou žádost odpoví obecní úřad písemně. Lhůta pro poskytnutí informace je 15 dní (§ 14 odst. 3 písm. c zákona). Lhůta je ze strany úřadu splněna, když je odpověď ve lhůtě předána k poštovní přepravě. Obecní úřad může lhůtu pro poskytnutí informace prodloužit o 10 dnů v případech, uvedených v § 14 odst. 5 pod písmeny a) až c) zákona. O prodloužení lhůty i o jejích důvodech bude OÚ žadatele informovat před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Z písemné žádosti musí být jednoznačně zřejmé:

 • komu je určena
 • kdo ji podává (jméno, příjmení, u právnických osob název a adresa)

Písemná žádost

 • musí být srozumitelná
 • musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována
 • nesmí být formulována příliš obecně.

Pokud žádost tyto požadavky nesplňuje, vyzve obecní úřad žadatele do 7 kalendářních dnů od jejího podání, aby žádost upřesnil a upozorní jej, že nedostane-li odpověď do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byla žádost podána, rozhodne o odmítnutí žádosti.

Obecní úřad poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí žádosti nebo od upřesnění žádosti.

 • písemně
 • nahlédnutím do spisu
 • pořízením kopie
 • na paměťových médiích

Nelze-li písemné žádosti vyhovět a nebyla-li žádost odložena, vydá OÚ rozhodnutí o zamítnutí žádosti (§ 15 odst. 1 zákona), které se doručuje do vlastních rukou žadatele (§ 15 odst. 3 zákona).

Pokud se požadovaná informace nevztahuje k působnosti obecního úřadu, OÚ žádost odloží a do 3 kalendářních dnů od doručení žádosti tuto skutečnost sdělí žadateli.

Nebyla-li ve stanovené lhůtě 15 dnů informace poskytnuta ani vydáno rozhodnutí (§ 15 odst. 1), má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí o odepření žádosti (§ 15 odst. 4 zákona). Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.

(11) Opravné prostředky

 • Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu

Opravné prostředky se podávají prostřednictvím toho oddělení obecního úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí, a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti opatření oddělení, které má charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná starosta obce.

 • Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce

Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty a rady obce učiněné ve správním řízení se podávají prostřednictvím podatelny obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti opatřením rady nebo zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Středočeského kraje. Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou.

 • Soudní přezkoumání

Došlo-li rozhodnutím obce ke zkrácení fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s §47 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném znění, žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst.1 písm.d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

(12) Formuláře

 •  k nahlédnutí na OÚ – pátek: 18:00 – 19:00
 • ostatní formuláře na poveřeném úřadě MěU Vlašim

(13) Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

(14) Předpisy

 k nahlédnutí na OÚ – pátek: 18:00 – 19:00

(14.1) Nejdůležitější používané předpisy

Zákony

 • Ústava České republiky
 • Listina základních práv a svobod
 • zákon č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení)
 • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
 • zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 • zákon č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím
 • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
 • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 • zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví
 • zákon č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník
 • zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
 • zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků
 • zákon č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí
 • Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
 • nařízení Vlády 364/1999 Sb. o součinnosti orgánů státní správy s obcemi
 • zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
 • zákon č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy
 • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech
 • zákon č. 254/2001 Sb. vodní zákon
 • Zákon č. 229/2003 Sb. o místních poplatcích (změna zákona)
 • zákon č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
 • zákon č. 500/2004 Sb. správní řád
 • zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích
 • zákon č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných skutečností
 • zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
 • zákoník práce č. 262/2006 Sb.

Zákony naleznete na Portálu veřejné správy

(14.2) Vydané právní předpisy

 viz úřední deska

(15) Úhrady za poskytování informací

 Obec nemá schválený sazebník, informace poskytuje zdarma.

(15.1) Sazebník úhrad za poskytování informací

  – žádný –

(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací

  – žádné –

(16) Licenční smlouvy

  Obec nevede licenční nebo podlicenční smlouvy.

(16.1) Vzory licenčních smluv

  – žádné –

(16.2) Výhradní licence

  Obec nevede licenční nebo podlicenční smlouvy.

(17) Výroční zpráva

 Zveřejňováno na Úřední desce

Additional information

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.